Deze website is met zorg samengesteld. Door deze website te gebruiken accepteert de gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt en dat alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website en de informatie die op, via of naar aanleiding van deze website wordt verstrekt (de "Informatie") bij de gebruiker ligt. Uw huisarts heeft het recht, op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving, deze website, de Informatie en deze disclaimer aan te passen en de toegang daartoe af te sluiten of te beperken.

Uw huisarts staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de Informatie. De Informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. De Informatie is geschreven in beknopte vorm en niet uitputtend. De Informatie kan niet als vervanging van een consult of behandeling bij een arts worden gezien. Evenmin kan aan de Informatie diagnostische of therapeutische waarde worden ontleend. Door gebruik van de website of Informatie komt geen geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand.

Behalve indien expliciet anders vermeld, is uw huisarts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten of diensten, inhoud van de Informatie, bijsluiterteksten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch worden hier garanties op gegeven.

Uw huisarts is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met deze website of de Informatie (waaronder de tijdelijke of permanente onmogelijkheid of beperkte mogelijkheid om deze website of de Informatie te kunnen raadplegen).

Deze website bevat links naar sites of informatie van derden die niet onder de controle van uw huisarts vallen. Uw huisarts is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of informatie. Uw huisarts biedt deze links slechts aan als service, en is, behoudens indien anders aangegeven, op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven.

Alle aansprakelijkheidsuitsluitingen van uw huisarts gelden ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid kan worden gebaseerd en kunnen mede worden ingeroepen door partijen die met betrekking tot deze website en de Informatie een relatie hebben met uw huisarts. Alle juridische relaties waarop deze disclaimer van toepassing is worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.